Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Pridané: 01.07.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Výberové konanie - Riaditeľ Spojenej školy, Hlohovec, VK - 2023/00/22

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava


v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy :

Spojená škola,
Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/22


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- min. 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita
- vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
- znalosť problematiky štrukturálnych fondov
- znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom - v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho nostrifikáciu)
- doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
- prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
- návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1.420,- € - 1.589,- €).


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Termín podania: do 21. 11. 2023. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto podania:
Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy" a "NEOTVÁRAŤ"..

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na web. sídle: https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+