Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Kritériá pre študijné odbory, na ktoré sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania žiakov ZŠ pre šk. r. 2025/2026

Pridané: 04.12.2023

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obed
Polievka goralská
Zemiaky na kyslo
Bravčové stehno na paprike
Chlieb
Čaj ovocný, nesladený


RSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Výberové konanie - Riaditeľ Spojenej školy, Hlohovec, VK - 2023/00/22

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava


v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy :

Spojená škola,
Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
Číslo výberového konania: VK – 2023/00/22


Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
- odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona č. 138/2019 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- min. 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
- ovládanie štátneho jazyka
- práca s PC (Windows, Word, Excel, Internet)
- riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita
- vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, nemecký jazyk)
- znalosť problematiky štrukturálnych fondov
- znalosť školskej legislatívy, legislatívy samosprávnych krajov a Zákonníka práce

Požadované doklady a písomnosti (nevyhnutné pre účasť vo výberovom konaní):
- písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
- štruktúrovaný životopis
- motivačný list
- overený doklad o nadobudnutom vzdelaní (diplom - v prípade získania dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí je potrebné priložiť aj jeho nostrifikáciu)
- doklad o pedagogickej praxi – min. 5 rokov
- prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti
- návrh koncepcie rozvoja školy

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(1.420,- € - 1.589,- €).


Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:
Termín podania: do 21. 11. 2023. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto podania:
Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy" a "NEOTVÁRAŤ"..

Všetky informácie ohľadne práv a povinností pri spracovávaní osobných údajov nájdete na web. sídle: https://www.trnava-vuc.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov
Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2023 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+