Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytového priestoru

Pridané: 10.07.2019

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Oslava 30. výročia založenia školy


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

progeCAD logo

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Štipendium v školskom roku 2018/2019

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

alebo

b) u ktorých 1/12-ina príjmu* za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku***, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.**

*** žiadosť do 31.12.2018 - doklady za kalendárny rok 2017
žiadosť od 01.01.2019 - doklady za kalendárny rok 2018

* Za príjem sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, príspevky v hmotnej núdzi, iné.

** Sumy životného minima v školskom roku 2018/2019:
- 205,07 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
- 143,06 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
- 93,61 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.


Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom, alebo jeho zákonným zástupcom.

Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľky školy
a) 46,81 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 32,77 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
c) 23,41 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.


Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2018

Plnoletá fyzická osoba: 205,07 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 143,06 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 93,61 €

1 rodič + dieťa 298,68 €
1 rodič + 2 deti 392,29 €
1 rodič + 3 deti 485,90 €
1 rodič + 4 deti 579,51 €
1 rodič + 5 deti 673,12 €
1 rodič + 6 deti 766,73 €


2 rodičia + 1 dieťa 441,74 €
2 rodičia + 2 deti 535,35 €
2 rodičia + 3 deti 628,96 €
2 rodičia + 4 deti 722,57 €
2 rodičia + 5 deti 816,18 €
2 rodičia + 6 deti 909,79 €


Štipendiá vybavuje personálne odd. p. Jana Madová (tel.:033/7320076).

POSTUP:
1. Žiadosť o štipendium si vyzdvihnite na personálnom oddelení alebo TU
2. Vyplniť žiadosť podľa predtlače - časť 1 až 5
3. K žiadosti o štipendium priložte potvrdenia
POZOR: Potvrdenia musia byť vystavené v tom mesiaci, v ktorom študent podá žiadosť o štipendium!
4. Kompletnú žiadosť o poskytnutie štipendia odovzdať na personálnom oddelení.


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2019 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+