Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Absolventská výstava Spojler

Pridané: 15.06.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Štipendium v školskom roku 2022/2023

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia strednej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami:

a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny)

alebo

b) u ktorých 1/12-ina príjmu* za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku***, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima.**

*** žiadosť do 31.12.2022 - doklady za kalendárny rok 2021
žiadosť od 01.01.2023 - doklady za kalendárny rok 2022

* Za príjem sa považuje: čistý príjem zo závislej činnosti, príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti, dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné, atď.), prídavok na dieťa, daňový bonus, zaopatrovací príspevok, rodičovský príspevok, výživné, dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa), peňažný príspevok za opatrovanie, príspevky v hmotnej núdzi, iné.

** Sumy životného minima v školskom roku 2022/2023:
- 234,42 € v prípade, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
- 163,53 € v prípade, ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,
- 107,03 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa.


Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom, alebo jeho zákonným zástupcom.

Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne na základe rozhodnutia riaditeľky školy
a) 53,52 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 37,47 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
c) 26,76 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.


Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2022

Plnoletá fyzická osoba: 234,42 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 163,53 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 107,03 €

1 rodič + dieťa 341,45 €
1 rodič + 2 deti 448,42 €
1 rodič + 3 deti 555,51 €
1 rodič + 4 deti 662,54 €


2 rodičia + 1 dieťa 504,98 €
2 rodičia + 2 deti 612,01 €
2 rodičia + 3 deti 719,04 €
2 rodičia + 4 deti 826,07 €


Štipendiá vybavuje personálne odd. p. Jana Madová (tel.:033/7320076).

POSTUP:
1. Žiadosť o štipendium si vyzdvihnite na personálnom oddelení alebo TU
2. Vyplniť žiadosť podľa predtlače - časť 1 až 5
3. K žiadosti o štipendium priložte potvrdenia
POZOR: Potvrdenia musia byť vystavené v tom mesiaci, v ktorom študent podá žiadosť o štipendium!
4. Kompletnú žiadosť o poskytnutie štipendia odovzdať na personálnom oddelení.


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+