Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov v objekte

Pridané: 16.09.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
30. výročie založenia školy

(príhovor riaditeľky školy k príležitosti 30. výročia založenia školy - jún.2019)

Vážení a ctení hostia, vážení a milí kolegovia,

na úvod mi dovoľte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na slávnosti pri príležitosti 30. výročia založenia našej školy a poďakovala sa vám za to, že ste prijali naše pozvanie.

Každé jubileum je príležitosťou na spomienky a stretnutia, ale aj na bilancovanie dosiahnutých výsledkov. 30 rokov v dejinách je iba zlomok času. 30 rokov v spoločnosti môže byť významným obdobím a v živote človeka je to stredný vek, ktorý predstavuje obdobie istoty, múdrosti a získaných skúseností. Škola však vekom nestarne, ale čerpá silu z tradícií a poznatkov, ktoré tu zanechali pedagógovia a stále noví žiaci ju robia mladou a neustále sa rozvíjajúcou.

Počas tridsiatich rokov v našej škole pôsobilo množstvo pedagogických aj nepedagogických zamestnancov, ktorí tu zanechali kus svojho života, a v laviciach sedeli stovky žiakov, ktorí tu prežili nezabudnuteľné chvíle svojej mladosti. Dovoľte mi teraz stručne nahliadnuť do histórie a pripomenúť niekoľko dôležitých medzníkov v živote našej školy.

V roku 1988 vzniklo Stredné odborné učilište farmaceutické v Hlohovci ako komplexné výchovno-vzdelávacie zariadenie z bývalého SOU pre teoretické vyučovanie a stredísk praktického vyučovania pre vtedajšie veľké podniky Slovakofarma Hlohovec, Odevné závody Hlohovec a Slovlik Leopoldov. Existencia Stredného odborného učilišťa farmaceutického, pri zrode ktorého stál JUDr. Emil Kuruc, začínala v zložitých podmienkach, pretože jeho pôsobiská boli na rôznych miestach Hlohovca. Zriaďovateľom sa stalo Generálne riaditeľstvo Spofa Praha, po roku 1989 patrilo SOU farmaceutické zakladajúcim podnikom, od roku 1991 bolo zriaďovateľom Ministerstvo priemyslu SR a od roku 1992 Ministerstvo hospodárstva SR. Od 1. 7. 2001 bol zriaďovateľom SOU farmaceutického KÚ Trnava a neskôr TTSK.

V roku 1998 bola založená Stredná priemyselná škola chemická ako prvá chemická priemyslovka v Trnavskom kraji. Zakladateľmi SPŠCH boli riaditeľ SOUf JUDr. Emil Kuruc a zástupkyňa riaditeľa SOUf Ing. Alica Macejková, zriaďovateľom bol KÚ Trnava. SPŠCH a SOUf spolu sídlili v rovnakých priestoroch na ul. M. Benku 3.

Integráciou SPŠCH a SOU farmaceutického vznikla dňa 1. 7. 2002 Združená stredná škola v Hlohovci, ktorej zriaďovateľom je TTSK.

Významným medzníkom v živote školy sa stal rok 2005, kedy sa podarilo vtedajšiemu vedeniu školy získať budovu bývalej IV. ZŠ na Nerudovej 13 v Hlohovci. Takto sa vytvorili výborné priestorové podmienky pre všetky študijné a učebné odbory, ktoré v tom čase škola ponúkala.

Združená stredná škola v Hlohovci sa od 1. 9. 2008 premenovala na SOŠ umeleckopriemyselnú a od 1. 9. 2009 až do súčasnosti má škola názov Stredná odborná škola.

Dnes Stredná odborná škola sídli v priestoroch na Nerudovej ul. 13 v Hlohovci. V areáli sa nachádzajú dva pavilóny s celkovým počtom učební 21. Pre praktické vyučovanie sú žiakom k dispozícii dve chemické laboratóriá, váhovňa, sklad chemikálií a miestnosť na prípravu demineralizovanej vody, ktoré boli vybudované počas pôsobenia riaditeľky školy, PaedDr. Alžbety Lekárovej, t. č. RD, ďalej odborná učebňa pre kozmetické odborné predmety, grafická dielňa, dva ateliéry a fotoateliér s fotokomorou. V areáli školy je tiež pavilón, v ktorom sa nachádza školský kozmetický a kadernícky salón pre verejnosť a školská kuchyňa s jedálňou. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu a ihrisko. SOŠ v Hlohovci v súčasnosti ponúka žiakom možnosť štúdia v študijných odboroch chemického zamerania, a to v študijnom odbore biotechnológia a farmakológia, o ktorý je zo strany žiakov základných škôl momentálne najväčší záujem, ďalej v študijnom odbore chemik operátor, o absolventov ktorého majú veľký záujem zamestnávatelia v regióne, a v študijnom odbore chémia a životné prostredie. Pre dievčatá naša škola ponúka možnosť štúdia v študijnom odbore kozmetička a vizážistka a pre žiakov, ktorí radi kreslia, maľujú, prípadne radi fotografujú, ponúkame možnosť štúdia v študijných odboroch umeleckého zamerania, a to v odboroch propagačná grafika a fotografický dizajn.

A čo nás čaká v najbližšej budúcnosti? Opäť sa zmení názov školy, pretože od 1. 1. 2020 bude mať škola nový prívlastok a názov školy bude Stredná odborná škola chemická s nasmerovaním na chemické odbory, ktoré sú v súčasnej dobe veľmi potrebné pre trh práce, ale taktiež aj na odbory kozmetička a vizážistka, prípadne technické lýceum či bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ktoré má naša škola zaradené v sieti študijných a učebných odborov.

Veľmi dôležitá zmena sa týka aj študijných odborov umeleckého zamerania, pretože nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave neumožňuje od 1. 9. 2020 vyučovať tieto odbory na stredných odborných školách, ale iba na školách umeleckého priemyslu. Preto sme vo februári 2019 požiadali OŠVVaRR TTSK o zriadenie Školy umeleckého priemyslu pri súčasnej Strednej odbornej škole na adrese Nerudova 13 v Hlohovci, a moja veľká vďaka patrí nášmu županovi, pánovi Jozefovi Viskupičovi, ktorý našu žiadosťpodporil, žiadosť je už na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu, a momentálne čakáme na schválenie. Za veľkú pomoc, ochotu a spoluprácu by som sa chcela taktiež poďakovať zamestnancom OŠVVaRR TTSK, ktorí nám veľmi pomohli pri riešení tohto problému.

Vážení a milí hostia, ctení kolegovia, vzdelanie a vzdelávanie sa stalo oddávna súčasťou ľudstva. J. A. Komenský povedal: „Aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež.“ Naša škola stojí už 30 rokov na pevných základoch. Želám si, aby v duchu tradícií kráčala k ďalším úspechom a výzvam. S úctou a uznaním ďakujem všetkým bývalým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom a študentom, ktorí písali stránky histórie našej školy. Moja úcta a poďakovanie patrí aj všetkým mojim kolegom, s ktorými sa v škole stretávame dnes.

Ďakujem všetkým za podporu, spoluprácu a šírenie dobrého mena našej školy a vytváranie dobrých podmienok pre výchovu a vzdelávanie, predovšetkým nášmu zriaďovateľovi TTSK, mestu Hlohovec, rodičom, priaznivcom a partnerom školy.

Na záver mi dovoľte zaželať nám všetkým veľa zdravia a úspechov do ďalších rokov a vysloviť nádej, že naša škola bude aj v budúcnosti vychovávať a formovať ďalšie a ďalšie generácie študentov dobre pripravených na svoj profesijný, ale aj osobný život. Ďakujem za pozornosť a želám vám ešte príjemne prežité chvíle v našej spoločnosti.

Ing. Jana Kyseľová
Riaditeľka školy

Fotogaléria

www.hcregion.sk

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+