Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Výsledky talentových skúšok 29.04.2024 a 09.05.2024

Pridané: 17.05.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
2840 M - BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA

2840 M - BIOTECHNOLÓGIA A FARMAKOLÓGIA


Absolvent je pripravený na činnosť laboranta, technológa a kontrolóra.

Ovláda:
- biologické, biochemicko-medicínske deje
- zákony zo všeobecnej, anorganickej, organickej, fyzikálnej, anylztickej chémie a biochémie
- chemické procesy, ktoré prebiehajú v živých organizmoch a spôsobujú regulácie týchto procesov
- rozbory surovín, výrobkov a ukazovatele životného prostredia
- kvalitu biotechnologických alebo farmaceutických výrobkov
- suroviny, chemikálie a produkty príslušných výrob, uch vlastnosti, zloženie a ich uskladnenie a použitie
- fyziológiu človeka, zásady zdravého životného štýlu a pôsobenie chémie na človeka
- technickú pomoc spojenú s výskumom a vývojom biochemických, farmaceutických a mikrobiologických procesov a zariadení
- využívanie chemických zariadení, prístrojovej, regulačnej a výpočtovej techniky

Uplatnenie:
- lekárne
- v podnikoch: s biotechnologickými, potravinárskymi a farmaceutickými výrobkami
- laboratória: biochemické, imunologické, mikrobiologické a potravinárske
- vo výskumných a zdravotníckych zariadeniach
- v obchodných spoločnostiach: zameraných na biotechnológiu, farmáciu a potravinárstvo


Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2018151366
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 4 4 44 16
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 2 2 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodafyzika 2 1 1 - 4
Matematika a práca s informáciamimatematika 3 2 2 2 9
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/ 2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1517202274
ekonomika - - 1 2 3
aplikovaná biológia 2 2- - 4
odborná chémia 4 4 2 2 12
analytická chémia - 1 1 2 4
aplikovaná informatika a/ 1 1 2 2 6
chemická výroba 2 2 - - 4
technológia liekových foriem - 1 2 3 6
farmakológia - - 3 3 6
mikrobiológia - - 2 1 3
chemické laboratórne cvičenia a/ d/ 4 4 3 3 14
praktické cvičenia z výpočtov 2 2 - - 4
odborná prax - - 4 4 8
Spolu 34 35 35 34 138
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g) - - 1 - 1
Telovýchovno-výcvikový kurz h) 1 - - - 1

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.) 6 7 6 6
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+