Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Výsledky talentových skúšok 29.04.2024 a 09.05.2024

Pridané: 17.05.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
2880 K - CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (NEAKTÍVNY)

Absolvent pozná:
- zásady ochrany a tvorby životného prostredia
- prírodné zdroje a ich čerpanie, je oboznámený s hospodárením s odpadmi
- zákon o odpadoch, programy odpadového hospodárstva
- základné chemické pojmy a názvoslovia anorganických a organických zlúčenín
- vlastnosti chemických látok a surovín
- princípy fyzikálno-chemických dejov a technologických procesov
- základné vedomosti súvisiace so založením a prevádzkou firmy

Uplatnenie:
Absolvent je pripravený vykonávať náročné kvalifikované povolania a odborné činnosti v odvetví chemického priemyslu a ochrany a tvorby životného prostredia podľa Klasifikácie zamestnaní (napr. ekológ, inšpektor životného prostredia, chemik - obsluha destilačných zariadení a pod.) Po úspešnom ukončení štúdia získa maturitné vysvedčenie a výučný list v odbore.
Absolvent je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2880 K CHÉMIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety1918151264
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 3 3 4 4 14
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 22 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodafyzika 1 1 1 - 3
Matematika a práca s informáciamimatematika 3 2 2 1 8
informatika 1 1 - - 2
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1415202170
ekonomika - - 1 2 3
odborná chémia 3 2 2 2 9
chemická výroba 3 3 3 4 13
životné prostredie 2 3 1 1 7
chemická informatika a/ d/ - - 1 1 3
odborný výcvik a/ d/ 6 6 12 12 36
Spolu 33 33 35 33 134
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)6 7 6 6
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+