Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Pridané: 01.07.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
2890 L chemický a farmaceutický priemysel

denná forma štúdia pre absolventov trojročných učebných odborov SOU.

Absolvent študijného odboru chemický a farmaceutický priemysel je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach chemickej výroby priemyselného a individuálneho charakteru, pre ktoré je podmienkou úplne stredné vzdelanie. Absolvent má základné pracovné návyky pre praktickú činnosť v laboratóriách, alebo prevádzkach.

Absolvent po úspešnom ukončení štúdia získa maturitné vysvedčenie.


UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2890 L CHEMICKÝ A FARMACEUTICKÝ PRIEMYSEL

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety161531
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 4 7
cudzí jazyk 1 a/ 6 5 11
Človek, hodnoty a spoločnosťdejepis 1 1 2
Človek a prírodabiológia 1 1 2
Matematika a práca s informáciamimatematika2 1 3
informatika 2 2 4
Zdravie a pohybtelesná výchova 1 1 2
Školský vzdelávací program
Odborné predmety181937
ekonomika a riadenie 2 2 4
analytická chémia 1 1 2
odborná chémia 3 36
chemická výroba 4 3 7
farmakológia 2 2 4
farmaceutická výroba 2 2 4
administratíva a korešpondencia - 2 2
odborná prax 4 4 8
Spolu 34 34 68
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 30
Maturitná skúška - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)7 6
Účelové kurzy. - -
Spolu týždňov 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+