Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov 2024

Pridané: 01.07.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA

Nadstavbové štúdium pre absolventov trojročných učebných odborov.

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, je spôsobilý aj pre podnikateľskú činnosť.

Absolvent tohto študijného odboru, po úspešnom ukončení štúdia získa maturitné vysvedčenie a môže sa uchádzať o štúdium na vysokej škole.UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6426 L VLASOVÁ KOZMETIKA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety161531
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 4 7
cudzí jazyk 1 a/ 6 5 11
Človek, hodnoty a spoločnosťdejepis 1 1 2
Človek a prírodachémia 1 1 2
Matematika a práca s informáciamimatematika2 2 4
informatika 2 1 3
Zdravie a pohybtelesná výchova 1 1 2
Školský vzdelávací program
Odborné predmety192039
ekonomika a riadenie 2 2 4
zdravoveda 2 2 4
vlasová a pleťová kozmetika 3 47
odborné kreslenie 2 2 4
psychológia práce a trhu 2 2 4
účtovníctvo - 2 2
administratíva služieb 2 - 2
odborná prax 6 6 12
Spolu 35 35 70
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 30
Maturitná skúška - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)7 6
Účelové kurzy. - -
Spolu týždňov 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+