Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Výsledky talentových skúšok 29.04.2024 a 09.05.2024

Pridané: 17.05.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
3918 M - TECHNICKÉ LÝCEUM (NEAKTÍVNY)

Štúdium gymnaziálno-odborného charakteru je určené pre žiakov so záujmom o prírodné vedy, informatiku, technické a ekonomické vedy, ktorí po jeho absolvovaní môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického, ekonomického alebo iného zamerania. Absolvent získa základné odborné vedomosti v oblasti stavebníctva, ekonomiky a technických činností v stavebníctve.

Žiaci študujú 2 cudzie jazyky a majú počas celého štúdia zvýšený počet hodín matematiky, fyziky, informatiky a od 3.ročníka je možná orientácia na staviteľstvo a ekonomiku.UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety2018151366
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 4 4 4 4 16
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 2 2 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodafyzika 2 1 1 - 4
Matematika a práca s informáciamimatematika 3 2 2 2 9
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1315202149
základy techniky 2 1 - - 3
odborná chémia 2 2 - - 4
technická grafika 1 1 - - 2
základy ekonomiky - 2 - - 2
odborná jazyková príprava - 1 2 2 5
aplikovaná informatika 2 2 2 2 8
praktické cvičenia z tech. grafiky 2 2- - 4
odborná prax 4 4 - - 8
odborná prax (stav.) - - 7 7 14
praktické cvičenia z ekonomiky - - 3 3 6
praktické cvičenia z účtovníctva - - 4 4 8
Voliteľné predmety--101020
administratíva a korešpondencia - - 1 2 3
architektúra - - 1 2 3
deskriptívna geometria - - 3 - 3
ekonomika - - 3 3 6
marketing - - 1 - 1
psychológia a spoločenská výchova - - 2 24
staviteľstvo - - 2 3 5
CAD systémy - - 2 3 5
technické aplikácie fyziky - - 1 2 3
účtovníctvo - - 2 3 5
Spolu 34 34 35 34 137
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h) 1

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Odborná prax - - 2 -
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)6 6 4 6
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37
  

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+