Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Výsledky talentových skúšok 29.04.2024 a 09.05.2024

Pridané: 17.05.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Úcta k materinskému jazyku


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
2848 M - CHEMICKÁ INFORMATIKA

Štúdium charakteru obchodnej akadémie v oblasti informácií, marketingu a obchodu. Absolvent vie za pomoci odbornej literatúry, informatických databáz a sieťou INTERNET získavať informácie o moderných technologických procesoch, o cenách surovín a výrobkov. Je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať činnosti spojené s uskutočňovaním chemických a fyzikálno-chemických dejov, v ktorých sa uskutočňujú chem. procesy alebo rozbory surovín, materiálov, výrobkov. Je schopný orientovať sa v problematike základných chem. technológií, hľadať možnosti ich surovinového zabezpečenia a odbytu ich produktov.

Žiaci študujú 2 cudzie jazyky, ekonomiku, strojopis a majú zvýšený počet hodín výpočtovej techniky.

Uplatnenie: v oblasti technologických procesov, v marketingu, chemických informácií, výpočtové a informačné strediská biochemických, chemických a medicínskych pracovísk.
  


UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2848 M CHEMICKÁ INFORMATIKA

Kategórie a názvy vyučovacích predmetovPočet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
Štátny vzdelávací program1.2.3.4.Spolu
Všeobecnovzdelávacie predmety1918151264
Jazyk a komunikácia slovenský jazyk a literatúra a/ 3 3 3 3 12
cudzí jazyk 1 a/ 3 3 4 4 14
cudzí jazyk 2 a/ 3 3 2 2 10
Človek, hodnoty a spoločnosťetická výchova/náboženská výchova a/b/ 1 1 - - 2
dejepis 1 1 - - 2
občianska náuka 1 1 1 - 3
Človek a prírodafyzika 1 1 1 - 3
Matematika a práca s informáciamimatematika 3 2 2 1 8
informatika 1 1 - - 2
Zdravie a pohybtelesná a športová výchova a/2 2 2 2 8
Školský vzdelávací program
Odborné predmety1415182168
ekonomika a organizácia 2 2 2 3 9
odborná chémia 5 5 3 - 13
analytická chémia - - 2 2 4
chemické výpočty a/ 2 2 - - 4
chemická informatika a/ 2 3 2 3 10
chemická výroba - - 2 3 5
chemické informácie a/ d/ - - 3 3 6
účtovníctvo - - - 2 2
odborný seminár -- - 1 1
chemické laboratórne cvičenia a/ d/ 3 3 4 4 14
Spolu 33 33 33 33 132
Účelové kurzy
Ochrana života a zdravia g)
Telovýchovno-výcvikový kurz h)

Prehľad využitia týždňov
Činnosť1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30
Maturitná skúška - - - 1
Časová rezerva ( opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)6 7 6 6
Účelové kurzy. 1 - 1 -
Spolu týždňov 40 40 40 37


Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+