Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Absolventská výstava Spojler

Pridané: 15.06.2024

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava Spojler


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Talentcentrum v Trnave

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Kritéria pre prijatie na školu pre žiakov ZŠ pre šk. r. 2014/2015

Riaditeľ Strednej odbornej školy v Hlohovci v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní pedagogickou radou stanovuje kritéria pre prijatie na štúdium žiakov ZŠ, do 1. ročníka študijných a učebných odborov školy, pre šk.r. 2014/2015:

Stredná odborná škola Hlohovec pre školský rok 2014/2015 prijíma do 1. ročníka:
4-ročných študijných odborov nasledovné počty žiakov:

Názov odboručíslo odboruPočet triedPočet žiakovProfilové predmety
Biotechnológia a farmakológia2840 M0,310SJ, M
Technické lýceum 3918 M 0,3 10 SJ, M
Chemická informatika 2848 M 0,3 10SJ, M
Chémia a životné prostredie2880 K0,310SJ, M
Kozmetička a vizážistka 6362 M 0,3 10SJ, M
Kozmetik 6446 K0,310SJ, M


Do týchto študijných odborov budú prijatí bez prijímacích skúšok len tí žiaci, ktorí dosiahli na celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka zo SJL a MAT úspešnosť najmenej 90% z každého predmetu samostatne.
Ostatní žiaci budú robiť písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu platných osnov pre ZŠ v 1. kole
v I. termíne 12. mája 2014
v II. termíne 15. mája 2014


Pri prijatí žiaka sa bude posudzovať:
1. priemerný prospech na konci 8. ročníka a z 1.polroka 9.ročníka okrem výchov
2. klasifikácia z profilových predmetov
3. hodnotenie správania
4. výsledky písomných prijímacích skúšok zo SJL a MAT
5. výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
6. mimoškolské aktivity - úspešné výsledky zo súťaží , olympiád a iné aktivity žiaka v rôznych oblastiach

Riaditeľ školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov podľa počtu bodov.
Žiaci budú prijatí podľa počtu získaných bodov za:
Priemer zo ZŠ 50 bodov
Prijímacie skúšky 100 bodov ( SJL 50 bodov, MAT 50 bodov)
Výsledky celoslov. testovania20 bodov
Mimoškolské aktivity20 bodov
Celkový počet bodov:190 bodov

Za zníženú známku zo správania a nedostatočný prospech sa pridelia mínusové body nasledovne :
2. stupeň: -5 bodov
3. stupeň: – 10 bodov
4. stupeň: – 15 bodov
Za nedostatočný prospech: - 5 bodov

V prípade rovnakého počtu bodov na hranici prijatia rozhoduje:
- prospech z posudzovaných predmetov
- hodnotenie správania
- výsledok testovania žiakov 9. ročníka ZŠ

Do študijných odborov :
• 8261 M Propagačná grafika
• 8297 M Fotografický dizajn
• 8298 M Odevný dizajn


budú žiaci prijímaní na základe talentových skúšok, ktoré sa uskutočnia dňa 27.03.2014.

Do 3-ročného učebného odboru 6456 H Kaderník prijímame 24 žiakov.

Do učebného odboru budú prijatí bez prijímacích skúšok žiaci, ktorí úspešne absolvovali 9. ročník ZŠ.
Posudzovať sa bude:
1. priemerný prospech z 8. a 1.polroka 9.ročníka okrem výchov
2. výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ
3. hodnotenie správania
Riaditeľ školy a prijímacia komisia zostaví poradie uchádzačov podľa priemeru zo ZŠ, s ohľadom na známky z profilujúcich predmetov, výsledky testovania a na hodnotenie správania a úspešnosť v súťažiach.

Všeobecné ustanovenia :

1. Uchádzačom, ktorí sa neumiestnia v poradí prijatých uchádzačov, budú ponúknuté voľné miesta v iných odboroch štúdia v závislosti od poradia v zozname neprijatých uchádzačov.
2. V prípade nedostatočného počtu prijatých žiakov do jednotlivých odborov si škola vyhradzuje právo tento odbor neotvoriť a odporučiť žiakovi iný odbor. prípadne inú školu.
3. Pri prijatí na štúdium sa prihliada na zdravotnú spôsobilosť na štúdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania (potvrdené lekárom na prihláške), v prípade žiaka so zníženou pracovnou schopnosťou je potrebné potvrdenie od odborného lekára.
4. Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musia zaslať s prihláškou odborný posudok. Individuálna integrácia neznamená uprednostnenie žiaka v prijímacom konaní. Integrovaný žiak sa posudzuje tak, ako ostatní žiaci.
V prípade prijatia žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné doručiť v deň zápisu na školu žiadosť rodičov a odborný posudok (CPPPaP, CŠPP, psychológa, lekára....)
5. Riaditeľ školy bude rozhodovať o prijatí uchádzača na štúdium v zmysle § 67 a 68 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zohľadnení uvedených kritérií. V rozhodnutí bude uvedený termín zápisu, ktorý je záväzný.
6. Ak sa uchádzač v stanovenom termíne nezapíše (neodovzdá zápisný lístok), bude to škola považovať za nezáujem študovať na SOŠ v Hlohovci a rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné (§ 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ). Na uvoľnené miesto budú prijatí ďalší uchádzači v poradí, ktorí vyhoveli kritériám na prijatie. Vzniknuté voľné miesta riaditeľ školy ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí, ktorého zákonný zástupca sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolal.

Hlohovec, 20.03.2014
JUDr. Emil Kuruc
riaditeľ SOŠ
Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2024 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+