Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Zámer na prenájom nebytových priestorov v objekte

Pridané: 16.09.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Pedagogickí zamestnanci 2020/2021

Vedenie školy a učitelia

PaedDr. Alžbeta Lekárová

PaedDr. Alžbeta Kopúnová Lekárová
Riaditeľka SOŠ chemickej a ŠUP

Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde ukončila štúdium v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov – Slovenský jazyk a literatúra a etická výchova. Rigorózne konanie ukončila v roku 2007 obhajobou rigoróznej práce a rigoróznou skúškou v študijnom odbore: učiteľstvo predmetu slovenský jazyk a literatúra. Je absolventkou priebežného vzdelávania: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch - Funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách. Absolvovala kurz v rámci Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov - S novými zručnosťami do EÚ – počítače pre učiteľov.
Ing. Jana Kyseľová

Ing. Jana Kyseľová
Zástupkyňa rIaditeľky školy na SOŠ chemickej a štatutárny zástupca na ŠUP

Vyštudovala na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. Absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie MTF STU v Bratislave. Zúčastnila na množstve odborných školení a kurzov zameraných na chémiu, BOZP pri práci v chemickom laboratóriu, informačné technológie a i. V roku 2013 ukončila štvorročné vzdelávanie Modernizácia vzdelávacieho procesu na SŠ. V septembri 2015 vykonala druhú atestáciu. Členkou pedagogického zboru je od roku 2001. V súčasnosti vyučuje odborné chemické predmety. Do funkcie zástupkyne riaditeľky školy bola vymenovaná riaditeľkou školy PaedDr. Alžbetou Lekárovou od 1.9.2016. Do funkcie riaditeľky školy počas materskej dovolenky riaditeľky PaedDr. Alžbety Lekárovej bola vymenovaná zriaďovateľom od 17.3.2018.

Mgr. Jana Borčányová

je absolventkou PgF UK v Bratislave. Vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – výtvarná výchova. Počas pedagogickej praxe absolvovala vzdelávanie v oblasti využitia informačných technológií vo vyučovacom procese. Zúčastnila sa projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorý ukončila záverečnou prácou. Pracuje ako predseda predmetovej komisie odborných umeleckých predmetov a predseda predmetovej maturitnej komisie slovenského jazyka na Strednej odbornej škole technickej v Hlohovci.

Mgr. Jana Bullová

Absolvovala Filozofickú fakultu UKF v Nitre, kde vyštudovala históriu, filozofiu a občiansku náuku. Vzdelanie si doplnila štátnou skúškou z nemeckého jazyka na Štátnej jazykovej škole v Nitre. Na škole pôsobí od roku 1996, kedy začínala ako učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov. V súčasnosti vyučuje dejiny umenia, nemecký jazyk a dejepis, vykonáva funkciu predsedu PK všeobecnovzdelávacích predmetov. Absolvovala viacero školení a seminárov, obhájila 1. kvalifikačnú skúšku, je členom komisie Krajského kola SOČ.

Ing. Jana Čiderová

vyštudovala fakultu Prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov na Žilinskej univerzite v Žiline. Absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline zamerané na vyučovanie odborných ekonomických a technických predmetov. Získala prvú atestáciu. Zúčastnila sa rôznych odborných kurzov a školení (napr. tvorba školských vzdelávacích programov, rozvoj komunikačných zručností, letná škola ekonómie a cvičné firmy). Je členkou pedagogického zboru od roku 2005. Vyučuje odborné ekonomické a technické predmety. Pôsobí ako predseda Zamestnaneckej rady.

Vdp. Lukáš Čmehíl

Strednú školu elektrotechnickú absolvoval v Trnave. Neskôr po maturite začal študovať na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore Katolícka teológia. Po štvrtom ročníku odišiel na štúdiá do zahraničia na Univerzitu Palackého v Olomouci. Magisterský odbor Katolícka teologie ukončí v roku 2018. Venuje sa odboru Liturgika, z ktorého píše záverečnú prácu História a súčasnosť obradov Veľkého piatku. V roku 2017 bol v trnavskej katedrále vysvätený za diakona. V súčasnosti pôsobí, ako diakon vo farnosti Hlohovec. Od roku 2015 je členom slovenského vysokohorského horolezeckého spolku JAMES.

PaedDr. Anna Dědová

už počas štúdia na strednej škole získala Upper-Intermediate Certificate a IES Certificate z anglického jazyka. Je absolventkou Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Vyštudovala aprobáciu slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra. V roku 2004 prerušila štúdium na vysokej škole a strávila rok v kanadskom Toronte a v Írsku, aby sa zdokonalila v anglickom jazyku. V roku 2006 získala Základnú štátnu skúšku z anglického jazyka na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. Postgraduálne vysokoškolské štúdium ukončila štátnou skúškou z anglického jazyka v roku 2011. Je členkou pedagogického zboru od roku 2008. Vyučuje anglický a slovenský jazyk.

Mgr. Mária Ďurková

vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici učiteľstvo technických odborných predmetov. Získala prvú atestáciu. Zúčastnila sa na odborných školeniach v oblasti kaderníctva a kozmetiky, napr. získala certifikát z predlžovania vlasov a nových techník vo farbení a melírovaní. Absolvovala vzdelávací projekt zameraný na rozvoj komunikačných a sociálnych kompetencií mládeže súvisiacich s ich budúcim zamestnaním. V súčasnosti vyučuje odborné kadernícke a kozmetické predmety.

Ing. Jana Grajciarová

je absolventkou Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave, odbory: Integrovaná bezpečnosť a Učiteľ odborných technických predmetov.

Mgr. Radoslava Hrabovská

štúdium:
2002- 1996 –Pedagogická fakulta UK Bratislava /učiteľstvo odborných predmetov, špecializácia výtvarná výchova/
Grafický ateliér akad.mal.Prof.Karola Ondreičku
1995 – ateliér akad. soch. Viliama a Marcely Loviškových
1994 - 1990- Gymnázium Ivana Kupca v Hlohovci

Samostatné výstavy:
2014 marec- "Moji chlapci"- Šimuničová, Hrabovská, Galéria Fontana, Piešťany 2013 –Polia a maky , vinárstvo Terra Parna, Suchá nad Parnou
2011 – Balady, UiC Stará Bystrica

Kolektívne výstavy:
2011 Galéria Na Šindli ,UiC Stará Bystrica
2012 Galéria Na Šindli, Bratislava
2012 Galéria Na Šindli, Praha
1997– Bol som a som, Cultus, Bratislava

Ilustrované knihy, publikácie:
J.Žilák- Z nášho kraja 2015
R.Horka- Domáce rozprávky 2014
N.Paulovičová, J.Urminský- Židovská komunita v dejinách mesta Hlohovec 2009
V. Bebjaková- Daja, Jeje a Bugi 2008
J.Š.Kuzmová- V noci je každá báseň sova 2007
J.Š.Kuzmová-Aj tak Ťa ľúbim 2007
A.Černochová- Vášne a križovatky 2007
náučný chodník „Zámocký poznávací okruh“ 2014
náučný chodník "Sedliská"2013

Žije a tvorí v Bojničkách pri Hlohovci. Venuje sa kresbe, grafike, ilustrácii a rodine.

Mgr. Ivana Krajčovičová

Bc. Mária Krajčovičová

Bc. Jana Lavorová

Je absolventkou Dubnického Technologického Inštitútu v Dubnici nad Váhom, v štúdijnom odbore Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Absolvovala viacero odborných seminárov, školení a kurzov zameraných na kozmetiku, vizáž, gélové nechty, predlžovanie vlasov. Členkou pedagogického zboru je od roku 2003. V súčasnosti pôsobí ako člen rady školy. Zúčastňuje sa odborných súťaží v odbore kozmetik a kaderník. Organizuje školské kolá súťaží. So žiakmi sa zúčastňuje na podujatiach v MŠ, kde študenti predvádzajú face painting (Výber motívov vždy prispôsobí druhu akcie - detská oslava, tématická párty, maškarný bál či Halloween)

Mgr. Stanislava Melišová

Vyštudovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v aprobácii slovenský jazyk - nemecký jazyk. Počas svojej pedagogickej praxe sa ďalej vzdelávala - absolvovala mnoho odborných seminárov a študijných pobytov nielen u nás ale aj v Rakúsku a SRN. V súčasnosti učí NEJ, pôsobí ako predsedníčka predmetovej maturitnej komisie NEJ a PMK SJ, je predsedníčkou okresnej komisie olympiády z NEJ. Na našej škole je vedúcou predmetovej komisie cudzích jazykov, predsedníčkou rady školy, má na starosti školskú knižnicu a vedie krúžok NEJ.

Mgr. Erik Michalčík

Ing. Jana Miklovičová

Mgr. Daniela Minárová

Ing. Silvia Poláčková

vyštudovala na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave. Absolvovala doplňujúce pedagogické štúdium na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Bratislave. Zúčastnila sa na školení BOZP pri práci v chemickom laboratóriu, informačno-komunikačných technológií a kurzu environmentálneho a bezpečnostného vzdelávania. Členkou pedagogického zboru je od roku 2000. Pôsobí na škole ako koordinátor protidrogovej prevencie. V rámci koordinátorstva realizuje prednášky, besedy spojené s diskusiou v oblasti prevencie drog a kriminality. Okrem toho zapája žiakov do regionálnych a celoslovenských výtvarných súťaží s touto, ale aj inou tematikou. Je zaradená do registra recenzentov pre odborné predmety (64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II). V súčasnosti vyučuje odborné chemické a kozmetické predmety.

Mgr. Zuzana Sedláková

Mgr. Zuzana Stoláriková

Mgr.art. Klaudia Šimuničová

je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, odbor maľba. Počas štúdia sa zúčastnila viacerých študijných stáží v zahraničí ( AVU Praha, ASP Poznaň, Slippery Rock University of Pennsylvania ). Vystavuje doma i v zahraničí. Venuje sa maľbe, kresbe, textilnej i intermediálnej tvorbe. Na našej škole vyučuje výtvarnú prípravu, písmo a navrhovanie.

Ing. Andrea Škodová

Je absolventkou Textilnej fakulty TU v Liberci, pedagogické vzdelanie získala na PU v Olomouci, kvalifikáciu na vyučovanie anglického jazyka získala absolvovaním špecializačného kvalifikačného štúdia ANJ v Bratislave. Na škole pôsobí od roku 1996, kedy nastúpila ako učiteľka odborných odevných predmetov, v súčasnosti vyučuje len anglický jazyk. Absolvovala viacero odborných seminárov a školení. Je školskou koordinátorkou SOČ. Pôsobí tiež ako predseda PMK anglického jazyka. Vedie krúžok anglického jazyka.

RNDr. Oľga Töröková

Mám dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Fakulte prírodných vied v odbore chémia. V súčasnosti pracujem ako učiteľka chémie a chemických odborných predmetov. Od roku 2014 som vedúcou predmetovej komisie pre chémiu a odborné chemické predmety. Zároveň som členkou pracovnej skupiny Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre odbor 28 a členkou európskeho projektu StandplastVet. Pôsobí taktiež ako koordinátor pre chemickú olympiádu.

Počas pedagogickej praxe som absolvovala niekoľko školení a kurzov:
2006 Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách.
2006 Kurz enviromentálneho a bezpečnostného vzdelávania.
2007 Kurz o využití IKT vo vyučovacích predmetoch, funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách.
2009 Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu.
2010 Kurz prvej pomoci.
2011 Aktualizačné vzdelávania - Textový editor Word, Tabuľkový procesor EXCEL, Grafický editor CorelDraw, Tvorba a prezentácia v PowerPointe a využitie interaktívnej tabule, základná obsluha počítača.
2011 Interaktívna tabuľa v edukačnom procese.
2012 Bezpečnostné predpisy pri práci v chemickom laboratóriu.
2014 Course for Trainers in Plastic Processing.

Mgr. Jozef Trnený

vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu UK Bratislava v aprobácii telesná výchova a zemepis. Získal prvú atestáciu. Počas praxe nadobudol licenciu tréner tretej triedy – futbal a profesionálneho učiteľa zjazdového lyžovania. Absolvoval masérsky kurz. Na škole pôsobí od roku 1988. V súčasnosti vyučuje telesnú a športovú výchovu.

Mgr. Tomáš Žemla

Mgr. Tomáš Žemla absolvoval Katedru výtvarnej tvorby a výchovy Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Okrem pedagogickej činnosti pracoval v rokoch 2006-2012 v Ateliéri Byzant, ako dizajnér a technicky sa podielal na niekoľkých realizáciach ateliéru (Stará Bystrica- Orloj, Socha sv. Floriána, Sochárske paravany v GBC Bratislava, Traja anjeli…)

Pedagogická činnosť 2006-

Samostatné výstavy:
2007 - Diplomovka, Galéria Univerzum, UKF Nitra
2009 - Invarianty, Galéria Byzant, Bratislava
2009 - Umenie degustovať,Galéria Terra Parna, Suchá nad Parnou
2010 - Miesto pre tradície, Galéria Guba, Bratislava
2010 - Terra Mirabilis, Gallery Klub u Luisa, Krakow (PL)
2011 - Kontexty, Renesančný kaštieľ Galanta
2011 - TZARA, Galéria UIC, Stará Bystrica
2013 - Polia, Galéria Fontána, Piešťany
2013 - WOF, Gallery Insula, Izola (SI)
2013 - WOF, Gallery Manziolijeva Palača, Izola (SI)
2014 – Skryté v chabrždí, M´ART PRINT GALLERY, Veľké Zálužie

Spoločné výstavy:
2004 - Divadelná Nitra, Synagóga v Nitre
2007 - Výber z Diplomovky, Galéria Univerzum, Nitra
2009 - Výber z Byzantu, UIC Stará Bystrica
2009 - Výber KVTV Nitra, Galéria Univerzum, Nitra
2012 - Vo výbere Galérii na šindli
2012 - Krinos Gallery in Pyrgos, Santorini (GR)
2012 - Museum of architecture in Wroclaw, (PL)

International Art Contests:
2012- Finalist of International Biennal of Arts in Santorini, (GR)
2012- Finalist of International Drawing Triennal Wroclaw, (PL)
2014- Finalist of International Print Biennale Buchurest, (RU)

Majstri OV:Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+