Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Veľtrh Cvičných Firiem 2021

Pridané: 23.11.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Starohájska 10, 917 01 Trnava

v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie miesta riaditeľa strednej školy :

Stredná odborná škola chemická, Nerudova 13, Hlohovec

Číslo výberového konania: VK – 2021/00/12

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Trnavského samosprávneho kraja www.trnava-vuc.sk v časti Príležitosti – Výberové konania

Termín podania: do 03. 11. 2021. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pri osobnom podaní dátum vyznačený na pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja.

Miesto podania:
Úrad Trnavského samosprávneho kraja
Odbor ľudských zdrojov
Starohájska 10, 917 01 Trnava

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať na uvedenú adresu alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením "Výberové konanie – číslo výberového konania, názov školy" a "NEOTVÁRAŤ"
Ďalšie informácie: tel. 033/5559-353Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+