Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
2861 H prevádzkový chemik - experimentálne overovanie, duálne vzdelávanie

Pridané: 23.06.2021

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Absolventská výstava - Na začiatku...


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Pokyny pre žiakov SOŠ chemickej a Školy umeleckého priemyslu Hlohovec od 2. 9. 2020

1. V škole prebieha od 2. 9. 2020 riadne školské vyučovanie. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v nezmenenej forme. Žiaci sa zúčastňujú vyučovania podľa rozvrhu.
2. Každý žiak si pred odchodom z domu (príp. šk. internátu) do školy zmeria telesnú teplotu, ktorá nesmie byť vyššia ako 37,2°C.
3. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do areálu a priestorov školy.
4. Žiaci sa pred vstupom do areálu školy nezhromažďujú pri bráne školy, dodržiavajú odstup 2 metre a do školy musia prísť včas tak, aby stihli prejsť cez ranný filter s povinným meraním telesnej teploty.
5. Žiaci dodržiavajú R-O-R (rúško - odstup - ruky).
6. Každý žiak je povinný pri nástupe do školy priniesť vytlačené a podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka pred nástupom do strednej školy.
7. Žiaci si prinesú 2. 9. 2020 prezuvky, písacie potreby a tašky na učebnice (žiaci 2. - 4. ročníka, ktorí na konci šk. roka neodovzdali učebnice, ich prinesú a odovzdajú triednemu učiteľovi v priebehu dňa).
8. Do areálu školy smú vstúpiť iba žiaci a zamestnanci školy a musia mať rúško na tvári, zákonní zástupcovia nesmú vstúpiť do areálu a priestorov školy.
9. Od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri. Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška – jednorazové alebo bavlnené (z toho jedno náhradné) a papierové jednorazové vreckovky.
10. Pri vstupe do areálu školy a do obidvoch pavilónov je potrebné prejsť cez ranný filter s povinným meraním teploty:
• dezinfikovať si ruky,
• prejsť cez termokameru, ktorá zmeria telesnú teplotu - nesmie byť vyššia ako 37,2°C!!!
• dodržiavať odstup 2 metre,
• prezuť sa v pridelenej šatni,
• ísť do svojej triedy a čakať na triedneho učiteľa (triedni učitelia 2. - 4. ročníka informujú svojich žiakov o prípadnej zmene učební a šatní prostredníctvom EduPage najneskôr do 1. 9. 2020).
11. Učebne určené pre žiakov I. ročníka - žiakov budú 2. 9. 2020 pri vstupe do budov čakať triedni učitelia:
ŠUP:
I.GD - učebňa 10B, I. poschodie, B pavilón
I.FD - učebňa 8B, I. poschodie, B pavilón
SOŠCH:
I.BF - učebňa 5B, I. poschodie, B pavilón
I.KV - učebňa 5A, I. poschodie, A pavilón
12. Do školy je potrebné prísť včas tak, aby žiaci o 8.00 boli prezutí vo svojej triede a čakali na triedneho učiteľa.
13. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 2. 9. 2020 o 8.00 v triedach. Vyučovanie bude prebiehať do 11.00 a všetci žiaci budú so svojimi triednymi učiteľmi v kmeňových triedach.
14. Od 3. 9. 2020 do 14. 9. 2020 bude skrátené vyučovanie (30-minútové vyučovacie hodiny):
1. hod. 8.00 - 8.30
2. hod. 8.35 - 9.05
3. hod. 9.10 - 9.40
4. hod. 9.45 - 10.15
5. hod. 10.20 - 10.50
6. hod. 10.55 - 11.25
7. hod. 11.30 - 12.00
8. hod. 12.05 - 12.35
15. Školská jedáleň nevarí pre žiakov v termíne od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020. Od 16. 9. 2020 sa budú prihlásení žiaci stravovať podľa vopred určeného harmonogramu.
16. Počas dňa si žiaci často a dôkladne umývajú ruky a vetrajú v triedach.
17. Aktivity budú organizované tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho podľa podmienok školy.
18. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri, telocvičňa sa do 20. 9. 2020 nevyužíva.
19. Riaditeľka školy vyčlenila miestnosť s priamym vetraním − učebňu 9A na 1. poschodí v pavilóne A pre denne dochádzajúcich žiakov SOŠ chemickej a ŠUP, u ktorých je nariadená okamžitá izolácia, určenú na ich izoláciu na nevyhnutne potrebný čas.
20. Zákonný zástupca žiaka/plnoletý žiak:
- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR),
- zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky,
- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky školy na školský rok 2020/2021,
- predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 5),
- v prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

V Hlohovci dňa 31. 8. 2020

Ing. Jana Kyseľová

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+