Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
2890 K technik pre chemický a farmaceutický priemysel v SDV, experimentálne overovanie

Pridané: 29.12.2020

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Výstava Viktória HC


Dnes je na obed







RSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

Končím školu

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca




Školská jedáleň 2020/2021

Prihlasovanie obedov

V prípade záujmu o stravovanie v školskej jedálni je treba nahlásiť sa osobne u vedúcej ŠJ. Obdržíte prihlášku na stravovanie, ktorú vyplní zákonný zástupca žiaka a odovzdáte ju vedúcej ŠJ. Takto je stravník natrvalo prihlásený na obedy. Prihlásiť sa môžete i dodatočne v priebehu školského roka.

Spôsob platby

Úhradu stravného je možné realizovať: bezhotovostne -zadaním trvalého príkazu v peň. ústave vo výške 30 eur - žiaci, 20 eur – dospelí OA, cez internetbanking, alebo vkladom v banke na nižšie uvedený účet.

Denný poplatok za odobraté jedlo: 1,53 €

Upozornenie

Platbu za stravné treba uhradiť do 10. dňa v mesiaci. Vedúca školskej jedálne nie je povinná Vás na meškajúcu platbu telefonicky upozorniť. Mať uhradené stravné včas, je povinnosťou rodiča, resp. zákonného zástupcu dieťaťa!

Údaje k platbe stravného

IBAN: SK93 8180 0000 0070 0049 6458
Variabilný symbol: Každý stravník bude mať pridelený VS, uvedený na prihláške na stravovanie
Doplňujúce údaje: meno a priezvisko žiaka, trieda Dôležité je do správy pre adresáta uviesť meno a priezvisko žiaka a triedu. Bez týchto údajov sa nedá identifikovať platba.

Odhlasovanie obedov

Žiak, rodič/zákonný zástupca žiaka je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacej činnosti, dieťa zo stravy včas odhlásiť.

Obed treba odhlásiť deň vopred do 12.30 hod., osobne alebo telefonicky na č. tel. 033/7301499, kde nahlási meno, triedu a deň, na ktorý sa chce odhlásiť.

Odhlásené obedy sa budú evidovať ako preplatky. Z dôvodu dodržiavania záväzných predpisov pre školské stravovanie (zásady správnej výrobnej praxe - HACCP) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. Ak ste včas dieťa/žiaka z obeda neodhlásili, môžete si obed vyzdvihnúť do čistého obedára, v čase od 12.00 do 12.30. Za neodhlásený obed sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Za odhlasovanie zo stravy v plnom rozsahu zodpovedá zákonný zástupca dieťaťa/žiaka.

Číslo na odhlasovanie obedov je 033/7301499.

Odhlasovanie hromadných akcií

Odhlasovanie zo stravy pri hromadných akciách, žiadame nahlásiť minimálne týždeň vopred.



Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2021 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+