Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Hodina deťom

Pridané: 18.11.2019

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Putovanie Bratislavou


Dnes je na obed
Polievka šošovicová so zeleninou
Kuracie prsia na smotane
Cestovina
Voda so sirupomRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Stredná odborná škola
Zastúpený: JUDr. Emil Kuruc
IČO: 17053811
DIČ: 2021268568
Kontaktná osoba: Mária Godová
Sídlo organizácie: Ul. Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
Tel: 033/73 200 76, Fax: 033/73 200 75
e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk

2.Predmet obstarávania: výmena plastových vchodových dverí, balkónových dverí, okien
Kód CPV :
44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky
44221100-6 okná

3. Opis predmetu obstarávania:
Výber dodávateľa, ktorý ponúka výmenu plastových okien a dverí (podľa prílohy č. 1) za najvýhodnejšiu cenu.

4. Miesto dodania:
Miesto: Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec
Budovy pavilónu B a F

5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000 € s DPH

7.Lehota na predkladanie ponúk:
Do 5.12.2013 do 9,30 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: „Výmena plastových okien a dverí“ pre SOŠ Hlohovec – súťaž - NEOTVÁRAŤ

8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 5.12.2013 o 11,00 hod na adrese : Stredná odborná škola, Nerudova 13 920 01 Hlohovec

9.Podmienky financovania predmetu zákazky :
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov bežného rozpočtu SOŠ Hlohovec.

10. Podmienky účasti uchádzačov :
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže podľa §26 ods. 2 pism. e) dokladom o oprávnení poskytovať službu - kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie vykonávať výrobu a výmenu plastových okien a dverí (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra).

11. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet obstarávania

12. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. po vyhodnotení cenových ponúk bude vystavená objednávka na uvedenú službu.

V Hlohovci, dňa 27.11.2013

JUDr. Kuruc Emil
riaditeľ SOŠ

Príloha (docx)

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2019 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+