Vyhľadávanie


Rozšírené vyhľadávanie

Posledný článok
Voľné pracovné miesto - učiteľ odborných umeleckých predmetov

Pridané: 07.08.2020

Zobraziť celý článok...

Najnovšia fotografia

Naši študenti si vyskúšali prácu s novou laboratórnou technikou, zakúpenou za finančné prostriedky získané z projektu cez nadáciu Pontis


Dnes je na obedRSS zdroje

rss RSS novinky
rss RSS články
rss RSS galéria


Partneri a sponzori

progeCAD logo

ISIC

Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

Národný projekt - Rozvoj stredného odborného vzdelávania

Facebook stranka školy

Instagram stranka školy

Xtra Slovakia s. r. o.

Enviral

Saneca
Výzva na predloženie cenovej ponuky

v rámci postupu verejného obstarávania podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Stredná odborná škola
Zastúpený: JUDr. Emil Kuruc
IČO: 17053811
DIČ: 2021268568
Kontaktná osoba: Mária Godová
Sídlo organizácie: Ul. Nerudova 13, 920 01 Hlohovec
Tel: 033/73 200 76, Fax: 033/73 200 75
e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk

2.Predmet obstarávania: výmena plastových vchodových dverí, balkónových dverí, okien
Kód CPV :
44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky
44221100-6 okná

3. Opis predmetu obstarávania:
Výber dodávateľa, ktorý ponúka výmenu plastových okien a dverí (podľa prílohy č. 1) za najvýhodnejšiu cenu.

4. Miesto dodania:
Miesto: Stredná odborná škola, Nerudova 13, Hlohovec
Budovy pavilónu B a F

5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 6 000 € s DPH

7.Lehota na predkladanie ponúk:
Do 5.12.2013 do 9,30 hod. na adresu uvedenú v bode 1. v zalepenej obálke s heslom: „Výmena plastových okien a dverí“ pre SOŠ Hlohovec – súťaž - NEOTVÁRAŤ

8. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 5.12.2013 o 11,00 hod na adrese : Stredná odborná škola, Nerudova 13 920 01 Hlohovec

9.Podmienky financovania predmetu zákazky :
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov bežného rozpočtu SOŠ Hlohovec.

10. Podmienky účasti uchádzačov :
Splnenie podmienky účasti uchádzač preukáže podľa §26 ods. 2 pism. e) dokladom o oprávnení poskytovať službu - kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie vykonávať výrobu a výmenu plastových okien a dverí (napr. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra).

11. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za celý predmet obstarávania

12. Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. po vyhodnotení cenových ponúk bude vystavená objednávka na uvedenú službu.

V Hlohovci, dňa 27.11.2013

JUDr. Kuruc Emil
riaditeľ SOŠ

Príloha (docx)

Infovek MVP SŠ ISIC
© SOŠ Hlohovec 2010 - 2020 | Vytvoril Peter Kianička
Stredná odborná škola, Nerudova 13, 92001 Hlohovec, číslo školy: 623015
tel: 033 7320076, fax: 033 7320075, e-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Optimalizované pre: 1024x768+, IE8+, FF3+, Opera 10+, Chrome3+